background Header image

Carbon Foot Print

De Nederlandse vertaling van het begrip Carbon Footprint is de CO2-voetafdruk. Het is een meetinstrument om de impact van activiteiten op het milieu en klimaatverandering te meten. De broeikasgassen,  die in de totale keten vrijkomen,  worden omgerekend naar CO2-equivalenten. Op basis van de Carbon Footprint kunnen afwegingen tussen ‘duurzamere’ producten en of oplossingen worden gemaakt.

Voor Suiker Unie is de Carbon Footprint berekend over de gehele keten vanaf de teelt van suikerbieten tot het eindproduct suiker in de suikersilo’s. Hierbij wordt rekening gehouden met broeikasgassen die vrijkomen bij de bietenteelt, zoals de bemesting van de grond en het transport van de suikerbieten naar de fabriek. Bij de verwerking van biet tot suiker zijn de belangrijkste factoren het energieverbruik en het gebruik van proceshulpstoffen. Bij de productie van groen gas uit restproducten, worden credits toegewezen die de Carbon Footprint reduceren.Doelstelling Suiker Unie: het verlagen van de Carbon Footprint
Suiker Unie heeft het doel  haar Carbon Footprint van de Nederlandse bietsuiker te reduceren. Doelstelling is een reductie van de Carbon Footprint met 40% in 2020 ten opzichte van het referentiejaar 1990. In 1990 was de Carbon Footprint per ton bietsuiker 614 kg CO2-equivalenten. Een reductie van 40% betekent een Carbon Footprint per ton bietsuiker van 368 kg CO2-equivalenten in 2020.

Met een gemiddelde Carbon Footprint van 2008 – 2012 van 415 kg CO2-equivalenten, is er al 32% reductie gerealiseerd.  
Voor meer informatie omtrent de berekening van Carbon Footprint kunt u contact opnemen met de heer Bertram de Crom,  Suiker Unie of zie Carbon Footprint