background Header image

Duurzame bietenteelt

​Door data over bietenteelt te verzamelen en te analyseren middels bijvoorbeeld Unitip, kan worden herleid hoe de teelt van suikerbieten nog verder kan worden geoptimaliseerd. Zo kan het maximale suikergehalte uit de bieten worden verkregen, uiteraard geteeld op een duurzame manier. In optimalisatie van de bietenteelt werkt Suiker Unie samen met het Instituut voor Rationele Suikerproductie (IRS), hét kennis- en onderzoekscentrum voor de suikerbietenteelt in Nederland. Suiker Unie voert samen met het IRS onderzoek uit en krijgt ook voorlichting en professionele dienstverlening op teeltgebied. IRS helpt de telers om een hoge kwaliteit en gezond bietenareaal in te richten, met het oog op rendabele teelt en verwerking van suikerbieten nu en in de toekomst. Een hogere productie en kwaliteit van de bieten gaan hand in hand met een duurzaam milieu.

Teelaarde 
Het beperken van de hoeveelheid bietengrond (teelaarde, tarragrond) die met de suikerbieten naar de fabrieken wordt vervoerd, is van groot belang. Voor zowel Suiker Unie als voor de bietentelers. De bietentelers betalen een financiële bijdrage voor de bij de fabriek aangeleverde bietengrond. Door allerlei activiteiten van telers, loonbedrijven, Suiker Unie en het IRS zijn er grote successen geboekt om de meegeleverde bietengrond te verminderen. In de grafiek hieronder is ook een daling te zien in het % tarragrond dat nog aan de bieten zit. Weersomstandigheden (droogte, regen) spelen ook altijd nog een rol. 
Tarra-(3).jpg

Suikergehalte
Suiker Unie neemt veel initiatieven en doet veel onderzoek naar de verbetering van de teelt. Een hoog suikergehalte van de biet is van belang. Het zogeheten ‘winbare’ suikergehalte moet zo hoog mogelijk zijn. In het afgelopen decennium is het gemiddelde suikergehalte aanmerkelijk gestegen. Naast het zaaizaad (ras)en de teeltmaatregelen hebben weersomstandigheden effect op de wortelopbrengst en kwaliteit. Zonlicht, vocht en temperatuur zijn onder meer van invloed op het suikergehalte van de bieten. De laatste jaren is de suikeropbrengst verder toegenomen door betere resistente rassen. De ontwikkeling van het suikergehalte wordt op dit moment weer hervat.
 
Suikergehalte-biet-(1).jpg

In de loop der jaren is de suikeropbrengst per hectare aanzienlijk toegenomen. Vanaf medio jaren tachtig is de suikeropbrengst per hectare met ruim 50% toegenomen en deze stijging zet nog steeds verder door. Dit is uniek voor akkerbouwgewassen. De opbrengst van andere akkerbouwgewassen zijn in dezelfde periode veelal niet of nauwelijks gestegen. 
 
kg-suiker-per-hectare.jpg